Darmowe szkolenia m.in z wykorzystania pakietu Microsoft Office

Szkolenia

Można wziąć udział w jednym szkoleniu, tj. w szkoleniu komputerowym lub w szkoleniu językowym (do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski).

 • Szkolenie komputerowe

  136 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka angielskiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka niemieckiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka francuskiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

Wymagania

Aby stać się uczestnikiem szkolenia

 • osoby posiadające niskie kwalifikacje i/lub w wieku 50 lat i więcej

 • osoby w wieku 18 lat i więcej - 456 osób, w tym: 365 osób o niskich kwalifikacjach 320 osoby w wieku 25 lat i więcej, 137 osoby w wieku 50 lat i więcej

 • osoby w wieku 18 lat i więcej - 456 osób, w tym: 365 osób o niskich kwalifikacjach 320 osoby w wieku 25 lat i więcej, 137 osoby w wieku 50 lat i więcej

 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

 • osoby uczące się, pracujące lub zamieszkałe w woj. warmińsko-mazurskim

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

O PROJEKCIE

Uczestnikami/czkami Projektu będzie 540 osób w wieku 18 lat i więcej (górna granica wieku ustalona zgodnie ze stanowiskiem MIiR w sprawie możliwości udziału w projekcie osób mających powyżej 74r.ż.), w tym 305 kobiet i 235 mężczyzn, pracujące lub uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, zainteresowane nabywaniem / podnoszeniem kwalifikacji i uczestniczące w projektu z własnej inicjatywy.

Będą to osoby należące do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Z udziału w projektu wyłączone będą osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 • Min. 70% UP będą stanowić osoby  w wieku 25l i więcej (379 osób: 214 kobiet i 165 mężczyzn),
 • min. 30% UP będą stanowić osoby  w wieku 50l i więcej (163 osób: 92 kobiet i 71 mężczyzn),
 • min. 80% UP będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej średnie, do poziomu ISCED 3 włącznie (433 osób: 245 kobiet i 188 mężczyzn);

240 osób weźmie udział w szkoleniach w obszarze TIK, 216 osób w kursach językowych (132 osób język angielski, 60 osób język niemiecki, 24 osób język francuski).

Jeden Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym szkoleniu.

 

zobacz więcej >

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1.10.2019 do 31.12.2020, w całym województwie warmińsko-mazurskim:

 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka angielskiego, celem pozyskania 132 Uczestników/czek Projektu (11 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-2.2021 na kursy języka niemieckiego, celem pozyskania 60 Uczestników/czek Projektu (5 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-2.2021 na kursy języka francuskiego, celem pozyskania 24 Uczestników/czek Projektu (2 grupy licząca 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.12.2020 na kursy komputerowe, celem pozyskania 324 Uczestników/czek Projektu (27 grup po 12 osób).

 

zobacz więcej >