O projekcie

Uczestnikami/czkami Projektu będzie 540 osób w wieku 18 lat i więcej (górna granica wieku ustalona zgodnie ze stanowiskiem MIiR w sprawie możliwości udziału w projekcie osób mających powyżej 74r.ż.), w tym 305 kobiet i 235 mężczyzn, pracujące lub uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, zainteresowane nabywaniem / podnoszeniem kwalifikacji i uczestniczące w projektu z własnej inicjatywy.

Będą to osoby należące do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Z udziału w projektu wyłączone będą osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Min. 70% UP będą stanowić osoby  w wieku 25l i więcej (379 osób: 214 kobiet i 165 mężczyzn),

min. 30% UP będą stanowić osoby  w wieku 50l i więcej (163 osób: 92 kobiet i 71 mężczyzn),

min. 80% UP będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej średnie, do poziomu ISCED 3 włącznie (433 osób: 245 kobiet i 188 mężczyzn);

240 osób weźmie udział w szkoleniach w obszarze TIK, 216 osób w kursach językowych (132 osób język angielski, 60 osób język niemiecki, 24 osób język francuski).

Jeden Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym szkoleniu.

 

Celem projektu „Bądź częścią społeczeństwa informacyjnego, bądź poliglotą” jest uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przez co najmniej 379 osób (214 kobiet, 165 mężczyzn) spośród 540 uczestników projektu (305 kobiet i 235 mężczyzn w wieku 18 lat i więcej, uczących się lub pracujących lub zamieszkałych w województwie warmińsko-mazurskim), w tym:

-w obszarze ICT przez 227 osób (132 kobiet i 95 mężczyzn) przez szkolenia komputerowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji,

-językowych- w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ przez 152 osoby (82 kobiet i 70 mężczyzn) przez kursy językowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji, w terminie 1.10.2019-30.9.2021.

 

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe (27 edycji) i kursy językowe: angielski (11 edycji), niemiecki (5 edycji), francuski (2 edycje).

 

Rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 379 osób, w tym:

  • o niskich kwalifikacjach-305
  • w wieku 50 lat i więcej- 115
  • w wieku 25 lat i więcej- 266.

 

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2021-09-30

Wartość projektu wynosi: 1 994 386,94 zł,  w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%

Dofinansowanie UE: 1 695 228,89 zł