Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1.10.2019 do 31.12.2020, w całym województwie warmińsko-mazurskim:

 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka angielskiego, celem pozyskania 132 Uczestników/czek Projektu (11 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-2.2021 na kursy języka niemieckiego, celem pozyskania 60 Uczestników/czek Projektu (5 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-2.2021 na kursy języka francuskiego, celem pozyskania 24 Uczestników/czek Projektu (2 grupy licząca 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.12.2020 na kursy komputerowe, celem pozyskania 324 Uczestników/czek Projektu (27 grup po 12 osób).

 

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Grupę docelową projektu stanowi 540 osób w wieku 18 lat i więcej, w tym 305 kobiet i 235 mężczyzn, uczących się lub pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko – mazurskim, zainteresowane nabyciem lub podnoszeniem kwalifikacji  i uczestniczące w projekcie z własnej inicjatywy.

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę), od udziału w projekcie  wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne na stronie projektu), wypełnić i podpisać. Komplet dokumentów należy:

 • dostarczyć osobiście (lub przez pełnomocnika) na adres biura projektu ( Głowackiego 28 pok. 611, 10-448 Olsztyn), lub na spotkanie rekrutacyjne lub
 • odesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu

z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Bądź częścią społeczeństwa informacyjnego, bądź poliglotą”.

 

Osoby niepełnosprawne mogą również dokonać zgłoszeń:

drogą mailową w formie skanu na adres e-mail: biuro@noweumiejetnosci.pl;

 • telefonicznie pod numerem: 530-225-701
 • Zgłoszenia przesłane faksem, elektronicznie (e-mail), oraz telefoniczne będą wymagały potwierdzenia. Osobom niepełnosprawnym będzie udzielana im pomoc techniczna w wypełnieniu dokumentów.

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną zweryfikowane formalnie oraz przeanalizowane pod kątem kryteriów udziału w projekcie i zachowania struktury grupy docelowej.

 

 

Zweryfikowane zostaną kryteria obowiązkowe, tj. czy Kandydat:

 • jest osobą w wieku 18 lat i więcej ;
 • jest osobą uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • jest osoba należącą do grup defaworyzowanych tj.: posiada niskie kwalifikacje, tj. posiada wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie i/lub jest osobą w wieku 50 lat i więcej;
 • jest osobą, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji cyfrowych lub językowych;
 • jest osobą fizyczną, która nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • jest osobą, która nie posiada certyfikatu w zakresie kwalifikacji cyfrowych lub językowych, które obejmuje zgłoszenie do udziału w projekcie.

 

Przyznane zostaną punkty za kryteria pierwszeństwa tj.:

 • osoba niepełnosprawna: niepełnosprawność lekka – 2 punkty; niepełnosprawność umiarkowana – 4 punkty; niepełnosprawność znaczna – 6 punkty;
 • wiek 50 lat i więcej – 8 punktów:
 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich – 2 punkty;
 • brak zatrudnienia – 2 punkty.

 

ETAP 3 UTWORZENIE LIST UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Na tej podstawie kryteriów obowiązkowych oraz liczby otrzymanych punktów za kryteria pierwszeństwa na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia stworzone będą listy – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (osoby z największa liczbą punktów od pozycji 1 do 12) oraz lista rezerwowa (pozostali kandydaci). W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w danym szkoleniu nie będą uwzględniane przy tworzeniu listy osób zakwalifikowanych na kolejne szkolenia.