Szkolenia

W ramach projektu Uczestnik/czka może wziąć udział w jednym szkoleniu, tj. w szkoleniu komputerowym lub w szkoleniu językowym (do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski).

 

1) Szkolenie komputerowe

Szkolenie realizowane w wymiarze 136 godzin zajęć szkoleniowych.
Liczba grup: 20 grup po 12 osób każda (łącznie 240 Uczestników/czek Projektu)

 

Ramowy program szkolenia będzie odpowiadać pełnej Ramie Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP:

  • Informacja

– Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji;
– Ocena informacji;
– Przechowywanie i wyszukiwanie informacji;

  • Komunikacja

– Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji;
– Dzielenie się informacjami i zasobami;
– aktywność obywatelska online;
– Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
– Netykieta;
– Zarządzanie tożsamością cyfrowa;

  • Tworzenie treści:

– Tworzenie treści;
– Integracja i tworzenie treści;
– Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji;
– Programowanie

  • Bezpieczeństwo:

– Narzędzia służące ochronie;
– Ochrona danych osobowych;

Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych

– Ochrona środowiska

  • Rozwiązywanie problemów:

– Rozwiązywanie problemów technicznych;
– Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów;
– Innowacyjność i twórcze wykorzystanie technologii;
– Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

2) Szkolenie językowe:

  1. a) język angielski – 11 grup liczących po 12 Uczestników/czek każda;
  2. b) język niemiecki – 5 grupy liczące po 12 Uczestników/czek każda;
  3. c) język francuski – 2 grupa licząca 12 Uczestników/czek;

 

Szkolenie realizowane w wymiarze 4 semestrów po 60 godzin każdy, tj. łączny wymiar szkolenia wyniesie 240 godzin zajęć.

 

Ramowy program każdego szkolenia językowego będzie oparty o zagadnienia z zakresu gramatyki, mówienia, czytania, słuchania oraz pisania odpowiadające poziomowi biegłości językowej zgodnie z ESOKJ, tj. umiejętnościom:

 

Poziom A (podstawowy): rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia, potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych; potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami;

 

Poziom B (średniozaawansowany): rozumie znaczenie gł. wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne; potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

 

Uczestnicy/czki otrzymają materiały dydaktyczne.